Energetická optimalizace provozu budov

Proč je žádoucí optimalizovat provoz budovy? Protože ušetříte na nákladech při zachování stávajících výhod. Tato služba má jediný cíl: snížit vaše náklady na nutné minimum, aniž by utrpěl komfort nájemníků nebo standart služeb.  To lze dosáhnout detailní analýzou energetického hospodářství a způsobu provozu budovy nebo areálu tak,. aby bylo možno stanovit prostor pro energetické úspory.

Co získáte

Zvýšení  efektivity provozu budovy s minimálními náklady při zachování současné úrovně služeb pro uživatele

Pro koho

Jsme profesionálové a spolupracujeme s profesionály nejen v enegetice, ale i v oblasti stavitelství a hygieny. Podle charakteru budovy a účelu použití navrhneme opatření šitá přímo na míru. Pro stanovení úprav zjistíme více než tisíc vstupních údajů. 

Finance

Analýzu provádíme za provozu, ale zákazníka omezíme jen minimálně. Pro analýzu zjišťujeme údaje z oblastí:

  • Obálku a konstrukci budovy
  • Technologie v budově a jejich regulaci
  • Motivaci klíčových zaměstnanců k úsporám
  • Faktury za jednotlivé energie
  • Hodnoty z jednotlivých měřidel energií
  • Informovanost nájemníků 

Výstupem je zpráva obsahující převážně beznákladové či nízkonákladových opatření s dobou návratnosti stanovenou  zadavatelem na začátku projektu.

Oproti energetickému auditu zkoumáme některé oblasti více na úkor záležitosti, které nesouvisí přímo s provozem abyste za své peníze dostali skutečně relevantní informace.

Pro práci využíváme mimo jiné  termovizní měření, měření teplot, vlhkostí, množství CO2, ale taktéž třeba analyzátor elektrické sítě.

Cenným zdrojem informací je aplikace Enectiva, která on-line měří výsledky  úsporných projektů a vy jako zákazník dostáváte přehled o velikosti dosažených úspor.

Chcete nabídku na energetickou optimalizaci? Kontaktujte nás

EPC Projekty

Stojíme si za svým a proto nabízíme EPC (Energy Performance Contracting) projekty. Můžete financovat projekty až z realizovaných úspor. Po zpracování energetického auditu nebo studie energetické optimalizace následuje realizace úsporných opatření, které si vyžadují financování. Zákazníkovi garantujeme výši úspor a návratnost investic a na základě této garance jsme schopní poskytnout financování formou EPC.

Klasickým příkladem EPC projektu je výměna osvětlení nebo modifikace topného systému, ale možnosti EPC nejsou ničím ohraničené. Pouze je nutno mít projekt, který generuje úspory v dostatečné výši ke splacení počáteční investice. Náratnsot u EPC projektů se v České republice pohybuje v rozmezí 4-10 let.


Výhody: Klíčovou výhodou je financování bez rizika. 


Fáze EPC projektů

Obvyklá struktura EPC projektu na českém trhu:

1. Identifikace projektu - zjistíme, co je technicky možné a jakou bude mít projekt návratnost. Použít je možno i energetický audit, který obsahuje i návrhy investičnách opatření. 

2. Projektová příprava - vytvoření projektové dokumentace s důrazem na kvalitní zpracování získaných informací, jelikož z nichž vychází dosažené úspory

3. Zajištění financování - finanční zdroje na provedení celého projektu mohou být zajištěny třetím subjektem (např. bankou) či přímo dodavatelem, tedy společností Enerfis a to v závislosti na objemu celé zakázky.

zajištění finančních zdrojů v závislosti na objemu zakázky, ať už komerční finanční institucí nebo přímo dodavatelem 

4. Realizace - instalace a zprovoznění technologických celků a zavedení provozních opatření, které povedou k navrženým úsporám 

5. Monitoring a splácení investice - finální krok nutný pro měření skutečných úspor a dohled nad provozem technologie

Monitoring úspor a výsledků EPC projektu

Základem EPC projektů je umět měřit úspory. Tuto problematiku je možno řešit aplikací Enectiva, která umí nejen sbírat data, ale rovněž vyhodnotit a reportovat informace o úsporách online. 

Tento systém je schopen všem osobám, které se zúčastnili EPC projektu ukázat skutečné výsledky kdykoliv a zcela transparentně 

Energetický audit

Týká se Vás povinnost vyhotovit energeticky audit dle zákona 406/2000 Sb.? Pokud plníte definice „velkého podnikatele“, případně „velká společnosti“, tedy firmy s více než 250 zaměstnanci, ročním obratem více než 1,3 mld Kč nebo suma roční bilanční suma přesahuje 1,1 mld, máte povinnost nechat vypracovat energetický audit tzv. energetickým specialistou, zapsaným na seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Tato povinnost se může za jistých okolností týkat i menších firem. 

Jako důvody lze úvest zejména:


Cena energetického auditu se pohybuje od 25 000 Kč do 200 000 Kč za audit dle zákonných požadavků. Cena závisí na složitosti posuzovaného objektu a množství provozovaných technologií. Pro přesnou cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

Energetický audit rovněž slouží i jako podklad pro žádost o dotace z některých programu  MPO ČR nebo evropských strukturálních fondů. 

Proč mít zpracovaný audit:Pro koho

Rozsah energetického auditu je definován ve vyhlášce 480/2012 Sb. Energetický audit je soubor činností prováděných pod kontrolou certifikovaného auditora , jejichž výsledkem jsou informace o způsobech  využívání energií v budovách a úrovni energetického hospodářství. Výstupem každého energetického auditu je soupis navrhovaných opatření, které vedou ke snížení energetické náročnosti auditovaného objektu.Struktura energetického auditu


Energetický audit se vyplatí realizovat vždy, když chcete snížit spotřebu energií.  Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhláška č. 480/2012 Sb. uvádí i situace, kdy je to povinnost. Jedná se o následující případy:

1. Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který naplňuje tuto definici alespoň 2 po sobě jdoucí kalendářní roky.

2. Podnikatel je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.

3. Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh.